Deklaracja dostępności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Woźnikach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne

 • Większość multimediów umieszczonych na stronie nie jest stosownie opisanych, zamieszczone treści nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Niedostępność tłumacza języka migowego.
 • Brak testów strony na monitorach brajlowskich.
 • Występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki bez ostrzeżenia.
 • Niektóre elementy zamieszczone na stronie nie zachowują minimalnego poziomu kontrastu.
 • Linki nie są dostosowane do obrazów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Karol Mankiewicz.
 • E-mail: technika@mgokwozniki.com
 • Telefon: 343573037

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach
 • Adres: ul. Górna 542-289 Woźniki
 • E-mail: biuro@mgokwozniki.com
 • Telefon: 602695461

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi jedno wejście znajdujące się na poziomie “0”. Szerokie wejście główne posiada wjazd dostosowany do wózków.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie “0”, dostępna jest przy wejściu przez główne wejście do budynku.

Sala widowiskowa znajduje się na poziomie “0” i ma miejsca wyznaczone dla osób z ograniczoną mobilnością.

Na parkingu należącym do MGOK w Woźnikach przy ulicy Górnej 5 w bezpośrednim sąsiedztwie budynku jest wyznaczone jedno miejsce do parkowania dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem lub asystującym.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabo widzących.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie internetowej www.mgokwozniki.com znajduje się przycisk funkcyjny, który pozwala m.in. na:

– zmianę wielkości czcionki,

– zmianę skali szarości,

– zmianę kontrastu,

– wyróżnienie linków.

Inne informacje i oświadczenia

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Woźnikach zobowiązuje się do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Powyższe oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej MGOK w Woźnikach: www.mgokwozniki.com.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, wykonanej przy użyciu:

http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=9a2bbb41-98c1-4813-ad40-5876d100f44d

z którego wynika, że strona www.mgokwozniki.com spełnia wymagania dostępności cyfrowej w 92.59 %.

Wszystkie błędy będą sukcesywnie rozwiązywane.

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Karol Mankiewicz. Kontaktować można się za pośrednictwem adresu e-mail: technika@mgokwozniki.com a także dzwoniąc na numer telefonu: 34/ 357 30 37. W ten sam sposób można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Skip to content