O NAS


Historia

Dom Kultury w Woźnikach powstał z inicjatywy ówczesnych władz, była to decyzja Uchwały WRN w Katowicach z dnia 21 lipca 1954 roku w sprawie aktywizacji miasta Woźniki oraz Uchwały Rady Ministrów z 1956 roku o aktywizacji małych miast w ogóle. W okresie od 1956 – 66r. w miasteczku Woźniki wybudowane zostały budynki: przedszkole, dom kultury, ośrodek zdrowia. Wszystkie trzy mają zbliżona do siebie bryłę konstrukcyjną. Budynek domu kultury przekazany został do użytkowania w 1963 roku. Pierwszym dyrektorem powołanym do pełnienia swej funkcji była do roku 1988, nieżyjąca już Dorota Michalska. Następnie na dyrektora placówki wybrano Joannę Graf mieszkankę Woźnik, która pełniła tę funkcję do roku 1995. Od tamtej chwili do nadal dyrektorem obiektu, administracyjnym i merytorycznym jest Fabiańczyk Jadwiga.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Woźnikach od zawsze pełnił rolę ośrodka o charakterze kulturalno – oświatowym. W chwili oddania go do użytku posiadał on: salę widowiskowo – kinową (330 miejsc) z zapleczem scenicznym, świetlicę (66m2), w której znajdowały się pamiątki po Józefie Lompa, szczupłe pomieszczenie biblioteczne (31,5m2) oraz holl (113m2). Przy scenie istniało zaplecze sceniczne wówczas użytkowane przez zespoły działające w domu kultury. Większość życia kulturalnego toczyła się w tamtych latach w pomieszczeniu świetlicy, która była największym pomieszczeniem znajdującym się w budynku.

W początkowych latach działalności ośrodka zatrudnionych było czterech pracowników działalności podstawowej, pełnozatrudnionych – dwóch, niepełnozatrudnionych – jeden płatny z budżetu domu kultury oraz jeden pracownik płatny przez Spółdzielnię Pracy. Jeden pracownik posiadał kwalifikacje do pracy kulturalno – oświatowej. Ośrodek pracował wówczas na zasadach obowiązujących zakłady budżetowe. Wraz ze wzrostem zainteresowania kulturą i rozwojem życia kulturalnego w małych miejscowościach zaczęto kłaść większy nacisk na funkcjonowanie domów kultury. I tak woźnicki ośrodek zaczął się rozwijać. Powstało więcej sekcji i kółek zainteresowań, organizowanych zostało wiele ciekawych prelekcji. Ze stosowanych wówczas form pracy największym zainteresowaniem cieszyły się kołka zainteresowań i wieczory literackie połączone ze spotkaniami z autorem prezentowanego tekstu. Współczesne idee, poglądy i najnowsza wiedza popularyzowana była w tym czasie przez odczyty. Ważnym ogniwem pracy kulturalno – oświatowej w woźnickim domu kultury była także biblioteka, mieszcząca się dziś w pomieszczeniu świetlicy w budynku ośrodka. W latach 70 jej księgozbiór liczył 6473 tomy i skupiał 578 stałych czytelników.

Kiedy w 1995 r. w drodze konkursu ogłoszonego przez ówczesnego burmistrza Woźnik Edwarda Maniura, objęłam stanowisko dyrektora placówki, dom kultury pracował na zasadach jednostki budżetowej. Zatrudnionych było wtedy pięć osób. Po kilkunastu latach funkcjonowania na zasadach jednostki budżetowej, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Woźnikach ze względu na zalecenia pokontrolne, został w drodze uchwały Rady Miasta Nr 228/XXI/2004 przekształcony z jednostki budżetowej w instytucję kultury na zasadach której funkcjonuje do dziś.

Podstawy prawne funkcjonowania Ośrodka

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Woźnikach działa w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991r. O organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.1991 nr 114 poz. 493 z późn. zm.).

Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.1999 nr 26,poz 234 z późn. zm.); wpis do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora w tym przypadku Gminę Woźniki, oraz statut placówki.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zwany dalej MGOK jest instytucją kultury. MGOK prowadzi działalność jako instytucja samodzielna pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym w ramach przepisów prawa oraz Statutu. Siedziba MGOK znajduje się w Woźnikach przy ul. Górnej 5.

MGOK realizuje zadania i cele w dziedzinie Kultury, oświaty i wychowania, promocji Gminy, edukacji regionalnej, dziedzictwa kulturowego w regionie, a także w dziedzinie rekreacji i turystyki oraz prowadzi wielokierunkową działalność służącą zaspokojeniu kulturalnych potrzeb miejscowego społeczeństwa. Podstawowym celem MGOK jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa miasta i gminy do aktywnego uczestnictwa w rozwoju najbliższego środowiska i regionu, poznania jego kultury i współtworzenie jej wartości. Bezpośredni nadzór nad działalnością MGOK sprawuje Burmistrz Woźnik.

Skip to content