Polityka prywatności

REGULAMIN PRZESTRZEGANIA ZASAD RODO W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU KULTURY W WOŹNIKACH


Podstawowe zasady przetwarzania danych:

Zasada przejrzystości – wymóg, by wszelkie informacje i wszelkie komunikaty związane z przetwarzaniem tych danych osobowych były łatwo dostępne i zrozumiałe oraz sformułowane jasnym i prostym językiem. Do realizacji tej zasady wprowadzono nowe klauzule informacyjne dla osób, których dane są zbierane.

Zasada rzetelności – wymóg, by osoba, której dane dotyczą, była dokładnie informowana o prowadzeniu operacji przetwarzania i o jej celach z uwzględnieniem konkretnych okoliczności i konkretnego kontekstu przetwarzania danych osobowych. Dotyczy to również faktu profilowania oraz informacji o konsekwencjach takiego profilowania. Jeżeli administrator planuje przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w których dane osobowe zostały zebrane, powinien on przed takim dalszym przetwarzaniem poinformować osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz dostarczyć jej innych niezbędnych informacji. Zasadę rzetelności administrator realizuje zawierając wymagane informacje w klauzuli informacyjnej.

Zasada legalności – dane powinny być przetwarzane zgodnie z prawem, czyli zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach.

Zasada ograniczonego celu – dane zebrane wcześniej nie powinny być przetwarzane dalej w sposób niezgodny z celami, dla których zostały zebrane. Dalsze przetwarzanie danych do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane za niezgodne z pierwotnymi celami.

Zasada minimalizacji danych – przetwarzane dane mają być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.

Zasada prawidłowości – przetwarzane dane mają być prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane. Należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane. Realizacji tej zasady służy legitymowanie osób w celu weryfikacji ich danych oraz umożliwienie aktualizacji i poprawienia danych osobom, których dane się przetwarza.

Zasada ograniczonego przechowywania – dane muszą być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą.

Zasada integralności i poufności – dane mają być przetwarzane w sposób, który zapewni odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Realizację tej zasady zapewni wdrożenie odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Skip to content