31. OFPHH – zapraszamy w maju 2024
14 listopada 2023
Mikołajkowy Turniej Szachowy
17 listopada 2023

“Gminny Konkurs na Domek z piernika” Woźniki 2023 – Regulamin

1. ORGANIZACJA KONKURSU

1. „Gminny Konkurs na Domek z piernika”, zwany dalej „Konkursem”, promuje rodzinne przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia poprzez kultywowanie tradycji pieczenia i ozdabiania pierników.

2. Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych rodzin oraz kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń i instytucji działających na terenie gminy Woźniki.

3. Organizatorem Konkursu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Woźnikach z siedzibą ul. Górna 5, 42-289 Woźniki.

4. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej MGOK w Woźnikach: www.mgokwozniki.com oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/mgokwozniki/

II. CELE KONKURSU

1. Kultywowanie tradycji pieczenia pierników.

2. Rozwijanie umiejętności kulinarnych, plastycznych i technicznych.

3. Kształtowanie postawy rodzinnego spędzania czasu.

III. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami konkursu są rodziny, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, instytucje działające na terenie gminy Woźniki.

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Woźnikach oraz członkowie ich rodzin.

IV. ZASADY KONKURSU

1. Przez zgłoszenie do konkursu rozumie się złożenie/dostarczenie do siedziby organizatora, w terminie do 7 grudnia 2023 roku, własnoręcznie wykonanego domku z piernika, wraz z opisem i informacją o autorach oraz wypełnionego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do Regulaminu).

2. Każda rodzina, koło gospodyń wiejskich, stowarzyszenie, instytucja do konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.

3. Domek powinien być wykonany z ciasta piernikowego, udekorowanego jadalnymi ozdobami.

4. Zgłaszający oświadcza, że jest autorem zgłoszonego dzieła, że podane przez niego informacje są zgodne z prawdą i że dysponuje prawami autorskimi do projektu, wykonania
i opisu zgłaszanego domku z piernika oraz, że uzyskał zgodę współautorów na udział
w konkursie i warunki niniejszego regulaminu.

5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację nadesłanych danych oraz zdjęć domków z piernika na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania.

6. Organizator zastrzega sobie możliwość redagowania nadesłanego opisu.

7. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z konkursu zgłoszenia, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że narusza postanowienia niniejszego regulaminu, polskie prawo lub normy społeczne.

V. KOMISJA KONKURSOWA

1. Komisję konkursową powołuje Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach.

2. Decyzje komisji są ostateczne i niepodważalne.

3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 17 grudnia 2023 roku podczas Woźnickiego  Jarmarku Świątecznego.

VI. KRYTERIA OCENY

1. Domki oceniane będą pod względem jakości, estetyki i precyzji wykonania, staranności łączenia elementów, pomysłowości i kompozycji.

2. Komisja doceni oryginalną formę i styl, innowacyjne zastosowanie piernika, ciekawy pomysł i dobór różnorodnych technik dekoratorskich.

3. Dodatkowym atutem będzie wkomponowanie elementu związanego z gminą Woźniki
(w opisie należy podać, co to za element i gdzie się znajduje).

VII. NAGRODY

1. Nagrodzeni zostaną:

a. Zwycięzcy I, II i III miejsca w kategorii „Rodzina” oraz w kategorii „KGW, stowarzyszenia, instytucje”.

b. Organizator zastrzega możliwość ufundowania nagród dodatkowych.

2. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie www.mgokwozniki.com

3. Przewidziane w konkursie nagrody rzeczowe (bony) zostaną wręczone podczas Woźnickiego Jarmarku Świątecznego w dniu 17 grudnia 2023 r. lub wysłane pocztą na podany przez zgłaszającego adres.

4. Nagrodzone domki przechodzą na własność organizatora konkursu.

DO POBRANIA:

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content