Komunikat odnośnie zajęć wokalno-teatralnych
7 października 2016
Wieczór hiszpański w Galerii Kultury
12 października 2016

Konkurs plastyczny dla dzieci pn. “Moje miasto”

Organizator i czas trwania konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Galeria Kultury w Woźnikach.

 2. Konkurs rozpoczyna się 8.10.2016r. i trwać będzie do 29.10.2016 r.

 3. Temat prac konkursowych brzmi: “Moje miasto”.

 4. W konkursie mogą brać udział przedszkolaki oraz uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej z terenu Gminy Woźniki.

Warunki uczestnictwa

 1. Prace konkursowe należy złożyć w Galerii Kultury (ul. Koziegłowska 2, Woźniki) do dnia 29.10.2016r. w godzinach pracy galerii tj.od wtorku do piątku w godz. 10:00-21:00 oraz w sobotę w godz.15:00-21:00.

 2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice. Temat pracy: “Moje miasto”

 3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką.

 4. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.

 5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

 6. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, wiek, klasa i nazwa szkoły. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

 7. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

Wyniki konkursu i nagrody

 1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu w dwóch kategoriach:

  – przedszkole,

  – klasy 1-3 Szkoły Podstawowej.

 2. W każdej z kategorii zostanie wybranych 6 prac, które umieszczone zostaną na kalendarzu Gminy Woźniki na rok 2017.

 3. Przekazanie pracy konkursowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie pracy w kalendarzu Gminy Woźniki.

 4. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, walory artystyczne,estetyka pracy oraz oryginalność.

 5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez informację na profilu facebook Galerii Kultury, zawierającą tytuły nagrodzonych prac oraz imiona i nazwiska zwycięzców. Dodatkowo informacja o laureatach zostanie zamieszczona na stronie internetowej MGOK w Woźnikach.

 6. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz kartę podarunkową, którą będzie można wykorzystać w Galerii Kultury w Woźnikach.

 7. Dodatkową nagrodą jest umieszczenie pracy w kalendarzu Gminy Woźniki na rok 2017.

 8. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.

 9. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

 10. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

Postanowienia końcowe:

Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy w Galerii Kultury oraz na opublikowanie fotografii wyróżnionych prac w kalendarzu Gminy Woźniki na rok 2017 oraz na stronach internetowych MGOK Woźniki oraz profilu Galerii Kultury na facebooku.

 1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

 2. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie MGOK Woźniki.

 3. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do:

  a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu,

  b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,

  c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,

  d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content