Kolejność występów podczas Festynu Rodzinnego 15 czerwca 2024
13 czerwca 2024
Festyn Rodzinny w obiektywie
19 czerwca 2024

REGULAMIN IMPREZY NIEMASOWEJ

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Wprowadza się ,,Regulamin imprezy niemasowej”, zwany dalej regulaminem.

2. Regulamin obowiązuje na terenie imprezy niemasowej o nazwie „Festyn Rodzinny” odbywającej się w dniu 15 czerwca 2024 r. w godzinach 15:00 – 22:00 na terenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach przy ul. Górnej 5 w Woźnikach, zwanej dalej „imprezą”,

3. Organizatorami imprezy są: 1) Urząd Miejski w Woźnikach, ul. Rynek 11, 42-289 Woźniki; 2) Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Woźnikach ul. Rynek 5, 42-289 Woźniki oraz 3) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Woźnikach, ul. Górna 5, 42-289 Woźniki.

4. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na imprezie, a także określenie zasad korzystania z urządzeń, znajdujących się na terenie imprezy.

5. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, zwanych dalej uczestnikami imprezy, które w czasie trwania imprezy będą przebywały na jej terenie. Każda osoba przebywająca na jej terenie obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.

6. Regulamin udostępniony jest przed wejściem na teren imprezy oraz na stronie internetowej

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach: www.mgokwozniki.com.

WSTĘP NA IMPREZĘ:

1. Wejście na teren imprezy oznacza akceptację postanowień regulaminu imprezy oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa i jest jednocześnie zgodą na rejestrację wizerunku i dźwięku oraz publikację zdjęć z wydarzenia.

2. Wejście na teren imprezy jest bezpłatne.

3. Na terenie imprezy zabrania się:

a) wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających itp.,

b) spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających,

c) palenia papierosów,

d) naruszania przepisów prawa oraz postanowień regulaminu obiektu,

e) zachowywania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób,

f) wykorzystywania atrakcji dla dzieci niezgodnie z przeznaczeniem,

g) zachowywania się agresywnie, prowokacyjnie itd.

4. Osoby poniżej 13 roku życia mogą uczestniczyć w imprezie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich i na ich odpowiedzialność.

ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE:

1. Podczas imprezy nie jest prowadzona sprzedaż alkoholu ani na stoiskach gastronomicznych ani w Galerii De-Ka.

2. Uczestnik imprezy obowiązany jest zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie oraz przestrzegać postanowień regulaminu.

3. Uczestnik imprezy obowiązany jest stosować się do zarządzeń i poleceń organizatorów imprezy.

4. Uczestnik imprezy obowiązany jest do kulturalnego zachowania.

5. Uczestnik imprezy jest obowiązany do szanowania mienia innych uczestników, sprzętu, wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia, stanowiącego własność organizatorów.

6. Uczestnicy imprezy obowiązani są do przebywania wyłącznie w miejscach przeznaczonych dla tych osób.

7. Uczestnicy imprezy mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu.

8. Uczestnik imprezy ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku jego nieprawidłowego zachowania, w przypadku osób niepełnoletnich – jego dorosły opiekun.

ZABRANIA SIĘ UCZESTNIKOM IMPREZY:

1. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie imprezy przedmiotów niebezpiecznych m.in: broni, materiałów wybuchowych i pożarowo niebezpiecznych, wskaźników laserowych, dronów, urządzeń do wytwarzania hałasu o natężeniu powyżej 70dB, wyrobów pirotechnicznych m.in. fajerwerków.

2. Zabrania się wnoszenia, posiadania oraz spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających, psychotropowych lub innych działających podobnie,

3. Zabrania się rozniecania ognia, zapalania fajerwerków, kul świecących itp. oraz palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi.

4. Zabrania się używania obraźliwego słownictwa, w tym głoszenia haseł o treściach rasistowskich, wulgarnych oraz nawoływań do waśni, w tym na tle narodowościowym, religijnym, społecznym itd.

5. Zabrania się załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami.

6. Zabrania się zaśmiecania terenu imprezy niemasowej oraz niszczenia infrastruktury imprezy; trawników, krzewów, drzew.

7. Zabrania się niszczenia oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie imprezy.

8. Zabrania się rzucania przedmiotami, mogącymi stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub

bezpieczeństwa osób przebywającym na terenie imprezy.

9. Zabrania się wnoszenia i posiadania flag, transparentów, malunków, napisów na odzieży lub na ciele, które zawierają treści nawołujące do nienawiści.

10. Zabrania się wchodzenia na obszary, które nie są dostępne dla osób nieupoważnionych.

PRAWA UCZESTNIKA IMPREZY:

1. Uczestnik ma prawo przebywać na terenie imprezy w czasie jej trwania.

2. Uczestnik ma prawo do informacji o umiejscowieniu punktów gastronomicznych oraz sanitarnych.

3. Uczestnik ma prawo do informacji o udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa, które określone zostały przez organizatora.

4. Uczestnik ma prawo korzystania z pomocy medycznej.

5. Uczestnik ma prawo do korzystania z urządzeń, które udostępnione zostały do ogólnego użytku.

ORGANIZATORZY:

1. Organizatorzy imprezy zobowiązani są do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa imprezy.

2. Organizatorzy imprezy mają obowiązek usunięcia z terenu imprezy (także przekazanie służbom porządkowym – głównie policji) każdą osobę, która nie stosuje się do powyższego regulaminu lub osobę, której zachowanie może być przyczyną zagrożeń.

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą organizatorów, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwie lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną.

UTRWALENIE PRZEBIEGU IMPREZY:

1. Organizatorzy utrwalają przebieg imprezy niemasowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

2. Materiały zgromadzone podczas utrwalania imprezy mogą stanowić dowody
w postępowaniu.

3. Do rejestrowania przebiegu imprezy uprawnieni zostali także dziennikarze oraz reporterzy.

4. Materiały dźwiękowe, zdjęcia oraz nagrania umieszczane będą na portalu społecznościowym Facebook oraz na stronach internetowych organizatorów, a także
w mediach lokalnych.

5. Materiały dźwiękowe, zdjęcia, nagrania przetwarzane będą w celach promocyjnych
i kulturalnych.

6. Wizerunek uczestników imprezy rozpowszechniany będzie na zasadach opisanych w art. 81 ust. 2 Prawa Autorskiego.

7. Wchodząc na teren imprezy, osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku
w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celach promocyjnych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Osoby wchodzące na teren imprezy akceptują regulamin imprezy.

2. Osoby, które nie będą przestrzegały regulaminu poniosą konsekwencje przewidziane przepisami prawa.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content