Eliminacje gminne XXX Regionalnych Spotkań z Poezją i Prozą „Wrażliwość na słowa” dla dzieci i młodzieży
23 lutego 2018
Mapy do dwóch tras wycieczkowych wzdłuż dawnej polsko-niemieckiej granicy na Górnym Śląsku
13 marca 2018

Zapytanie ofertowe Dni Ziemi Woźnickiej (11 i 12 sierpnia 2018 r.)

DCIM100MEDIADJI_0001.JPG

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W WOŹNIKACH
ul. Górna 5
42-289 Woźniki
tel. 34/ 3573 037
biuro@mgokwozniki.com

Zapytanie ofertowe
Dotyczy realizacji sprzedaży piwa i napojów zimnych, gastronomii wraz z zapewnieniem miejsc siedzących w halach namiotowych i pod parasolami dla około 800 osób oraz przygotowaniem
2 garderób dla artystów Dni Ziemi Woźnickiej w dniach 11 i 12 sierpnia 2018 r.

I. ZAMAWIAJĄCY
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Woźnikach
ul. Górna 5
42-289 Woźniki
NIP 575 17 76 376

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprzedaży piwa i napojów, oraz gastronomii sytuowanych w samochodach typu foodtruck i innych, wraz z zapewnieniem miejsc siedzących w halach namiotowych i pod parasolami dla około 800 osób, z wydzieleniem stref dla artystów i gości podczas Dni Ziemi Woźnickiej w dniach 11 i 12 sierpnia 2018 r.
2. Po wybraniu oferty, Wykonawca otrzyma wyłączność na sprzedaż piwa i gastronomii z zastrzeżeniem wprowadzenia dwóch stanowisk gastronomicznych przez zamawiającego (Chamburgery , Buble tea).
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
– 1 hala namiotowa o wymiarach 30m x 10m wraz z siedzeniami
– 1 hala namiotowa o wymiarach 10m x 8 m wraz z siedzeniami
– 1 hala namiotowa o wymiarach 8m x 6m wraz siedzeniami
– parasole (ogródki piwne)
– 2 namioty dla 12 osób przy scenie jako garderoby dla artystów
– napoje zimne serwowane w nieszklanych naczyniach
– realizacja talonów dla uczestników korowodu w ilości około 600 szt. – (kosztorys dotyczy tradycyjnego kawałka grillowanej kiełbaski, pieczywo, oraz napój / piwo do wyboru) – kryterium wyboru oferty,100% cena, (odrębna umowa)
– piwo lane serwowane w nieszklanych naczyniach
– zorganizowanie drobnego poczęstunku w tym gorące i zimne napoje, kanapki, produkty z grilla dla 50 osób w dniu 12 sierpnia 2018r.
– regularne opróżnianie pojemników na śmieci dostarczonych przez organizatora i utrzymywanie porządku w miejscach podawania i sprzedaży w/w asortymentu,
– zapewnienie worków na odpady,
– zapewnienie odpowiednio wyszkolonego i przygotowanego personelu do obsługi zadania,
– zgłoszenie imprezy w PSSE Lubliniec.
4. Zamawiający zapewnia dostęp do bieżącej wody i zasilania 230 V i 400V, oraz wydzielonej toalety na wyłączność personelu realizującego przedmiot zapytania ofertowego.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 11 i 12 sierpnia 2018 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien przygotować ofertę pisemną.
Oferta powinna:
– zostać opatrzona pieczątką firmową,
– posiadać datę sporządzenia,
– zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
– zostać podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy dostarczyć do dnia 15 marca 2018 r.
2. Ofertę można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mgokwozniki.com, lub też dostarczyć osobiście bądź za pośrednictwem poczty pod adres: MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W WOŹNIKACH, 42-289 Woźniki, ul. Górna 5.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać swoją ofertę.

VI. OCENA OFERT
1. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 20 marca br, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem: www.mgokwozniki.com.
2. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 – Cena 100%
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.mgokwozniki.com.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.mgokwozniki.com.
Dodatkowych informacji udziela Jadwiga Fabiańczyk pod numerem telefonu 34 3573 037 oraz adresem email: biuro@mgokwozniki.com.
Oferta została przygotowana jako notatka służbowa do celów realizacji w/w zadania.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content