Jubileusz 60-lecia Koła Pszczelarzy w Woźnikach
27 lipca 2018
29. Dni Ziemi Woźnickiej i Dożynki Gminne – relacja
14 sierpnia 2018

Regulamin imprezy niemasowej „Dni Ziemi Woźnickiej połączone z Dożynkami”

Regulamin imprezy niemasowej „Dni Ziemi Woźnickiej połączone z Dożynkami”
w dniach od godz. 16:00  11.08.2018 i 12.08.2018 do godziny 1.00

1. Zobowiązania

a. Regulamin obowiązuje na terenie imprezy niemasowej o nazwie Dni Ziemi Woźnickiej w dniach 11-12.08.2018 zwanej dalej „imprezą”, której organizatorem jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Woźnikach,
ul. Górna 5,

42-289 Woźniki

b. Osoby przebywające na terenie imprezy podlegają przepisom prawa polskiego i przepisom niniejszego Regulaminu.

c. Wejście na teren imprezy oznacza akceptację postanowień Regulaminu i przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

d. Regulamin imprezy udostępniony jest dla uczestników imprezy przed wejściem na teren imprezy oraz na stronie internetowej organizatora pod adresem www.mgokwozniki.com.

2. Przeznaczenie terenu

Na terenie imprezy widzowie mogą oglądać występy i konkursy sportowe i artystyczne.

3. Zasady szczegółowe

a. Przebywać w miejscu imprezy oraz w niej uczestniczyć mogą dowolne osoby. Impreza jest otwarta dla wszystkich, niebiletowana i bezpłatna.

b. Organizator dysponuje własną służbą porządkową, ochroną i obsługą informacyjną; służby legitymują się identyfikatorem.

c. Służby porządkowe są zobowiązane do usunięcia z imprezy osób nietrzeźwych i zakłócających swoim zachowaniem przebieg imprezy. Jeśli podjęte działania są nieskuteczne, służby porządkowe występują o pomoc do Policji. W razie wypadku, zasłabnięcia lub innych dolegliwości zdrowotnych, należy zgłosić się do służb porządkowych lub bezpośrednio do służb medycznych dyżurujących na terenie imprezy.

d. W przypadku zagubienia osób lub mienia należy zgłosić się do dyżurujących służb porządkowych lub punktu informacyjnego, znajdującego się w wyznaczonym i oznaczonym przez organizatora napisem INFORMACJA .

e. Wszystkie problemy i zapytania dotyczące przebiegu imprezy należy zgłaszać do służb porządkowych lub punktów informacyjnych imprezy.

f. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników, sprzętu, wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność organizatora, jak i do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.

g. Dzierżawcy poszczególnych stoisk handlowych, rekreacyjnych i gastronomicznych posiadają pełną odpowiedzialność za właściwe użytkowanie, sprawność i bezpieczeństwo zainstalowanego sprzętu i wszelkich urządzeń podczas wyżej wymienionej imprezy, stosując się do postanowień Regulaminu, a w szczególności do zakazu sprzedaży alkoholu (również piwa) młodzieży do lat 18 oraz godzin zakończenia prowadzenia działalności.

4. Uprawnienia służb

a. Służba porządkowa i informacyjna jest uprawniona (także przy użyciu środków technicznych) do:

– sprawdzenia uprawnień do przebywania na imprezie,

– legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

– przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe,

– stwierdzania uprawnień osób do przebywania na imprezie, a przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień, wezwania tych osób do opuszczenia terenu imprezy,

– wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z niniejszym Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia terenu imprezy,

– stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony oraz kajdanek i miotaczy ręcznych gazu w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej lub inną osobę oraz nie wykonywania poleceń porządkowych na zasadach określonych w art. 36 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2017.0.2213 ze zm.)

– ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

b. Służby porządkowe odmawiają wstępu na teren imprezy oraz przebywania na nim osobom:

– wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub orzeczenie zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzenia imprez wydane przez sąd w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności,

– wobec których został wydany zakaz stadionowy nałożony przez uprawnione do tego podmioty innych państw, o którym informacje przekazano Komendantowi Głównemu Policji,

– wobec których został wydany zakaz sądowy lub klubowy wstępu na imprezy w kraju i UE,

– odmawiającym poddania się czynnościom, o którym mowa w punkcie a) niniejszego paragrafu,

– nieposiadającym dokumentu tożsamości,

– znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

– posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby lub napoje alkoholowe oraz środki bądź substancje,

– zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego,

– których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację.

5. Zachowanie na imprezie

a. Każdy kto przebywa na imprezie powinien zachowywać się tak, aby nie szkodził i nie zagrażał innym osobom.

b. Każdy przebywający na imprezie jest zobowiązany stosować się do poleceń straży pożarnej,  służby porządkowej, służby informacyjnej, akustyka imprezy oraz Policji.

c. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego wydanego na postawie ustawy,  Regulaminu imprezy, przez służby porządkowe lub służby informacyjne podlega wydaleniu z obiektu, ograniczeniu wolności lub grzywny.

d. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję w miejscu i czasie trwania imprezu podlega karze grzywny.

e. Widzowie zobowiązani są w czasie trwania imprezy przebywać wyłącznie w miejscach przeznaczonych dla publiczności.

f. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy

g. Wszelkie wejścia, wyjścia, przejścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymywane w stanie wolnym.

6. Zakazy

a. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie imprezy:

– napojów alkoholowych – kto wnosi lub posiada na imprezie napoje alkoholowe podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny,

– butelek szklanych i plastikowych, puszek, pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących, broni w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, a także innych niebezpiecznych przedmiotów lub materiałów wybuchowych,

– środków odurzających oraz substancji psychotropowych,

– urządzeń do wytwarzania hałasu (fali dźwiękowej) o natężeniu powyżej 70dB,

– rzucania jakichkolwiek przedmiotów na terenie imprezy,

– rozniecania ognia, zapalania fajerwerków, kul świecących, rac, itp.

– naruszenia nietykalności cielesnej służby porządkowej lub informacyjnej,

– używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy, celem uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania jego osoby w czasie popełnienia czynu zabronionego,

– używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek i obrażania jakichkolwiek osób,

– wchodzenia na obszary, które nie są dostępne dla widzów, np. strefę buforową.

b. Przedmioty niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki pirotechniczne, środki odurzające, które zostały znalezione przy osobie podczas przeglądu bagażu lub odzieży przez służby porządkowe, zostają zabezpieczone przez organizatora i przekazane organom ścigania na ich żądanie.

7. Służby porządkowe

a. Służby Organizatora winny posiada identyfikatory.

b. Do służb organizatora zalicza się służby: organizacyjne, techniczne, medyczne, porządkowe, informacyjne

c. Członkowie służb porządkowych uprawnieni są do wykonywania czynności, o którym mowa w §3 i §4 niniejszego Regulaminu .

8. Służby informacyjne

a. W celu zwiększenia komfortu osób uczestniczących w imprezie masowej, organizator zapewnia pomoc służby informacyjnej.

b. Służby informacyjne zobowiązane są do:

– informowania o udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez organizatora lub służby ratownicze,

– informowania o umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych,

– pilnowania przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu,

– reagowania na skargi składane przez osoby uczestniczące w imprezie,

– obserwowania wszystkich obszarów potencjalnego zagrożenia i przeciwdziałania nadmiernemu zagęszczaniu osób.

9. Odpowiedzialność

a. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na imprezie ponoszą odpowiedzialność karną, odpowiedzialność wynikającą z przepisów prawa administracyjnego i cywilnego.

b. Osoby wyrządzające szkody w mieniu są zobowiązane do ich naprawienia.

c. Organizator ma obowiązek usunięcia z terenu imprezy każdą osobę nie stosującą się do powyższego Regulaminu, zwłaszcza §6 lub zasad i przepisów bezpieczeństwa, albo której obecność na terenie imprezy mogłaby być interpretowana jako źródło zagrożenia dla innych osób. Osobom takim nie przysługuje prawo żądania zwrotu kosztów biletu, ani żadnych innych kosztów.

10. Utrwalenie przebiegu imprezy

a. Impreza będzie utrwalana na nośnikach audio i video.

b. Materiały audio i video będą publikowane na www.mgokwozniki.com oraz z mediach społecznościowych typu You Tube, Facebook.

c. Wejście na teren imprezy, które jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, jest jednoznaczne z akceptacją i udzieleniem zgody na przetwarzanie wizerunku na potrzeby publikacji materiałów audio i video w miejscach wyszczególnionych w pkt 10b.

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content